Öğrenci Davranış Kuralları ve Hakları

Öğrenci Davranış Kuralları ve Hakları

GİRİŞ

Fenerbahçe Üniversitesi (FBÜ) akademik öğrenci yaşam politikası, FBÜ öğrencilerini, Üniversite’nin akademik topluluğunun üyeleri olarak kabul ettiği için öğrenci davranışlarına rehberlik etmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Fenerbahçe Üniversitesi akademik mükemmellik merkezi olma hedefini benimser. Bu bağlamda FBÜ, öğrencilerinin daha fazla öğrenmeleri ve özgürlük içinde sorgulayarak araştırma yapabilmeleri için üniversite içi ve dışı fırsatlar sunabilmek, FBÜ akademik personelinin öğretim haklarını garanti altına alabilmek, entelektüel ve akademik özgürlüklerini korumak ve akademik bilginin böyle bir ortamda üretimi ve gelişimi için daima yoğun bir emek harcamayı bir ödev ve sorumluluk olarak kabul eder.

FBÜ topluluğu, doğası gereği çok kültürlü olup, akademik anlamda kapsayıcıdır. Bu anlayışla “Öğrenci Davranış Kuralları ve Hakları”, her bir üyenin Üniversite’nin vizyon ve misyonunu gerçekleştirmek için çaba, paylaşım, aidiyet göstermesini ve sorumluluk üstlenmesini gerekli kılar. Her öğrencinden, Üniversite’nin hedeflerine ve topluluk içerisinde farklı düşüncelere saygı duyması beklenir. Her öğrencinin daima yerinde ve kurallara uygun bir tutum içerisinde davranması gerekir. Bu kurallar, Üniversite içi ve dışı davranışları kapsar.

Üniversite akademik bağlamda iddialı, teşvik edici ve ödüllendirici anlayışıyla, FBÜ topluluğu için çok yönlü ilham verici yaşam ve çalışma ortamı sağlamayı hedefler. Bu bağlamda “Öğrenci Davranış Kuralları ve Hakları”, böylesi bir yaşam ve çalışma ortamına sahip olabilmeleri için üniversiteye kayıt yaptıran tüm FBÜ öğrencilerine yönelik oluşturulmuştur. 

Akademik öğretim yılı süresince ek kuralların ve uygulamaların ortaya çıkabileceği veya bunların değiştirilebileceği dikkate alınmalıdır. Bu gibi durumlar yazılı bildirim olarak web sitesinde yayınlanır.

 

1.ETİK BEYAN VE SAYGI

Üniversite’nin amacı; hiyerarşik olmayan, çok kültürlü ve kapsayıcı yaşam ve çalışma ortamında, her yönlü bireysel ve kolektif akademik öğrenmeyi teşvik ederken, öğrencilerinin uygun sözel ve sözel olmayan davranış geliştirmelerine ve içselleştirmelerine destek olmaktır. Bu amaç doğrultusunda, öğrenciler, akademik topluluğun ulusal, dinsel, etnik, cinsiyet ve kültürel çeşitliliğine saygı duymalıdır. FBÜ yaşam ve çalışma ortamında, öğrencilerin arkadaşlarına, akademik ve idari personele karşı daima sevgi ve saygı göstermeleri ve her koşulda iş birliği içerisinde olmaları beklenir. Ayrıca öğrencilerin Üniversite içi ve dışı ilişkilerinde psikolojik, fiziksel, sözlü ve benzeri her türlü şiddetten kaçınmaları esastır.

 

2.FBÜ TOPLULUĞUNUN PARÇASI OLMAK

FBÜ öğrencileri, kendilerinin, Üniversitenin en geniş anlamda paydaşlarıyla birlikte oluşan topluluğunun bir parçası olduğunu bilir ve kabul ederler. Bu kapsamda öğrenciler, Üniversite’nin etik, yasal, yönetimsel her türlü kural ve kararlarına uyarlar. Öğrencilerin, sözel ve sözel olmayan davranışlarında, bu kural ve kararlara saygı göstermeleri beklenir.

           

3.HAK VE SORUMLULUKLAR

3.1 Öğrenci Yükümlülükleri

Üniversite’nin amacı; öğrencilerin yetkinliklerinin (bilgi, beceri, tutum, davranış) gelişimine destek olmak, bireysel ve kolektif öğrenme deneyimlerine ve bilgi üretimlerine katkı sağlamaktır. Bu anlayışla Üniversite, öğrencilerini akademik topluluğun aktif katılımcıları ve paydaşları olarak kabul eder. Üniversite’nin öğretim ve öğrenme felsefesi, akademisyenler ve öğrencileriyle topluluk içerisinde bilgi ve deneyim paylaşımına değer vermektir. Bu bağlamda öğrencilere eşit olarak yaklaşmak, onları öğrenme süreçlerinde ve her yönlü gelişimlerinde 

dikkatle takip etmek esastır. FBÜ öğrencileri, geniş bir ilgi ve entelektüel merak çerçevesinde, var olan bilgi kaynakları ile bireysel ve kolektif öğrenme deneyimlerinde ve bilgi üretimlerinde açık fikirli bilişsel davranışlar sergilemelidir.

Öğrencilerden, Üniversite tarafından sağlanan öğrenme fırsatlarını yakalama, özerk öğrenen kişi olma, bireysel ve kolektif çalışma ve benzeri konularda yetkinliklerini geliştirmede aktif rol üstlenmeleri beklenir. FBÜ öğrencileri her türlü öğrenme ve araştırma fırsatını kovalayarak ve bulgularla sonuçları eleştiri ile harmanlayıp sorgulayarak, akademik gelişimleri için daima çaba gösterirler. Bu süreçte öğrencilerin, akran ve akademik personelden geribildirim alıp vermeleri vazgeçilmezdir. Bu geribildirim süreçleri, FBÜ öğrencilerinin, kendi düşünceleri, algıları, bilişleri ve davranışları üzerine eleştirel düşünmelerini ve bunları ifade etmelerini gerektirir.

3.2 Sınıf İçi Haklar

Öğrencilere, dersin öğretim üyesi tarafından, kazanımlar, ders materyalleri, katılım ve diğer gereklilikler, sınav tarihleri, ölçme ve değerlendirme/notlandırma hakkında bilgi veren ders izlencesi sağlanır. Üniversite ise tüm programlar ve dersler için kazanımları ve diğer gerekli bilgileri içeren akademik bilgi paketini web sayfasında daima güncel tutarak kamuoyu bilgisine sunar. 

Öğrencilerin akademik ceza alma endişesi duymadan, öğretim üyesi ile karşıt fikirde olsa dahi bir dersin akademik konusu hakkında fikirlerini özgürce, nezaket kurallarına uygun ifade etme hakları vardır.

Akademik personelin ve yönetimin ders ve başarı değerlendirmeleri konusunda öğrencilerin gizlilik haklarına saygılı davranmaları gerekir. Bu sebeple, ders harf notları ve sınav puanları gibi ders değerlendirmeleriyle ilgili hususlar sadece Öğrenci Bilgi Sistemi (OİS) üzerinden öğrencilerin kimlikleri gizlenerek ilan edilir.

3.3 Öğrenci Kayıt Bilgilerinin Gizliliği ve Kişisel Veri

Üniversite, öğrencilerin idari ve akademik birimler ile paylaştığı her türlü kişisel bilgilerini gizli tutar. Öğrencilerin, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) ve Sağlık Merkezi gibi birimlerle paylaştığı her tür bilginin gizli tutulması zorunludur. Üniversite, kayıt-kabul işlemlerinde paylaşılan kişisel verilerin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekle yükümlüdür. Her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem verilir.

3.4 Eşit Yararlanma

Öğrenciler, Üniversite’nin tüm hizmetlerinden, fırsat ve olanaklarından ırk, milliyet, ülke, din, mezhep, dil, cinsiyet, sınıf, meslek, aile kimliği vb. ayrımlar gözetilmeksizin ve T.C. Anayasası eşitlik ilkesi temelinde yararlanma hakkına sahiptirler.

3.5 Sorun Bildirme ve Dönüş Alma

Öğrenciler, Üniversite’de yaşadıkları her türlü sorunu özgürce, korkmadan dile getirebilirler. Üniversite’nin akademik ve idari birimlerinden mümkün olan en kısa zamanda geri bildirim alabilme hakkına sahiptirler.

3.6 Disiplin Soruşturma Süreçlerinde Şeffaflık

Disiplin soruşturması ve cezalandırma sürecinde öğrenciler arasında bir ayrım gözetilmez, 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası kapsamında düzenlenmiş Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

3.7 İfade Özgürlüğü

Öğrenciler, görüş ve fikirlerini, başkalarının haklarını gözetmek koşuluyla, şiddet çağrısı ve hakaret içermeden özgürce ifade edebilir.

3.8 Yerleşke Yaşamı

Öğrenciler, sağlıklı, temiz, hijyenik ve estetik bir çevre bilinciyle oluşturulmuş, akademik, kültürel ve sosyal gelişimi destekleyecek bir ortamda çalışma ve yaşama hakkına sahiptir.

 

4.DAVRANIŞ KURALLARI

4.1 Akademik Dürüstlük ve İntihal

Öğrenciler, ‘masum küçük hatalar’ olsa dahi dürüst olmayan akademik davranışlar nedeniyle akademik öğrenim ve kariyer yolculuklarında büyük ve telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşayabilirler. Üniversite, kopya, hile (akademik bir çalışmada referans veya bilgiyi hatalı/eksik yazma veya oluşturma vb.), intihal (bir başkasının kelimelerini veya fikirlerini/çalışmalarını kullanarak, orijinal çalışmayı referans göstermeden, bunları kendi akademik çalışması olarak göstermek) ve akademik sahteciliği asla kabul etmez.

Üniversite, öğrencilerinden sunum, tez yazımı, küçük grup çalışması, akademik konuşma ve benzeri her türlü faaliyette ve görevde, bilimsel saygınlık ve sorumluluk bekler. FBÜ öğrencileri, kolektif bir çalışmaya kendi isimlerini ancak çalışmaya önemli ölçüde katkıda bulundularsa verebilirler. Bu bağlamda, öğrenciler, bir çalışmada diğer öğrencilerin/öğretim elemanlarının/bilim insanlarının ve uzmanların katkılarını daima isimleri ile tanımakla yükümlüdürler.

4.2 Gizlilik Etiği

FBÜ gizlilik etiği, öğrenci ve akademik olarak topluluğu, her türlü bilgi saklama, bilgi gizliliği ve/veya utandırıcı kişisel veri ifşasına karşı korumayı teminat altına alır. Bu bağlamda, FBÜ öğrencileri, arkadaşlarının, akademik ve idari personelin her türlü mahremiyetine, Üniversite içi ve dışında saygı göstermeyi önceden kabul etmiş sayılır.

4.3 Bilgi İletişim Teknolojisi, Cep Telefonu, Kamera ve Sosyal Medya Kullanımı

FBÜ öğrencileri, bilgi iletişim teknoloji hizmetlerinin uygun ve kabul edilir kullanımı kapsamında oluşturulmuş Üniversite kurallarına ve ilgili her düzeyde yasal mevzuata uymakla yükümlüdür. Öğrenciler, bilinçli ve sorumlu sosyal medya kullanımına uymayı, çekince olmaksızın kabul ederler. Öğrenciler, fikri mülkiyetin kopyalanmasını asla kabul etmez. Öğrenciler, akademik personelin çalışmaları ve dersleri ile ilgili yansı, ders notları ve benzeri üretimlerine daima saygılıdır. Bu fikri ürünlerin kopyalanması, paylaşılması, aktarılması ve benzeri eylemleri asla yapmaz ve kabul etmezler. Üniversite içi ve dışı her türlü ortamda ve özellikle sosyal medyada her ne amaç ile olursa olsun, masum durum çerçevesinde dahi öğrencilerin, akademik ve idari personelin şahsı ile ilişkili herhangi bir resim, emoji yerleştirme veya herhangi bir paylaşım yapması yasaktır.

4.4 Taciz

Her türlü taciz içeren tavır, davranış̧ ve eylemlere yönelen öğrenciler hakkında, herhangi bir şikâyet olması durumunda, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır. Şikâyet edilen ve mağdur durumdaki öğrenciler PDR Birimine yönlendirilir ve takip edilir.

4.5 Zihinsel ve Fiziksel Zarar Verme

Zihinsel ve fiziksel zarar verme; her tür sözlü ve sözlü olmayan suistimali, tehdidi, alıkoymayı, bir başka kişinin fiziksel ve/veya zihinsel sağlığını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak davranış ve/veya eylemi içerir. Ancak zihinsel ve fiziksel zarar verme sadece bunlarla sınırlı değildir. Öğrenciler, her türlü zihinsel ve/veya fiziksel zarar vermeye yönelik davranış ve/veya eylemin içinde bulunamazlar. Ayrıca öğrenciler her tür ateşli silahlar (yasal olarak ruhsatlı olanlar da dahil), sıkıştırılmış hava silahları veya yasa dışı bıçaklar, tehlikeli kimyasallar ya da her tür patlayıcı maddeler (havai fişekler de) dahil olmak üzere silah bulunduramazlar.

 4.6 Hırsızlık ve Mülk İhaleleri

Üniversite içi ve dışı ortamlarda hasar vermek, hırsızlık ve yağma yapmak, Üniversite ya da başkalarının mülkünü hileli kullanmak affedilmez bir ihlal olarak görülür. Öğrencinin bir malın çalıntı olduğunu bildiği veya mantıken bilmesi gerektiği halde, onu kendinde bulundurmak da ihlal olarak değerlendirilir.

4.7 Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullanımı

Öğrenciler, Üniversite içi ve dışı alanlarda alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanamaz, bulunduramaz veya başkalarının kullanımına aracılık edemezler. Aleni sarhoşluk ve/veya içkinin etkisiyle hareket etmek yasaktır. Yasadışı herhangi bir madde bulundurmak, kullanmak, satmak ve tedarik etmek için girişimde bulunmak affedilmez bir ihlal olarak görülür.

4.8 Kumar Oynama

Kumar oynamanın her türünü organize etmek, yürütmek ve oynamak yasaktır.

 

  5. UYGULAMA

Öğrenciler davranış kurallarına uyacaklarını ve uymama halinde ortaya çıkacak sonuçları önceden tamamen kabul ederler. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, FBÜ yönetmelikleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

 

 6. YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Üniversitesi Öğrenci Davranış Kuralları ve Hakları, 2020-2021 Akademik Yılı başlangıç tarihinde yürürlüğe girer. Üniversite “Öğrenci Davranış Kuralları ve Hakları”nda tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına haizdir. “Öğrenci Davranış Kuralları ve Hakları”nda değişiklik yapılması durumunda işbu değişiklik ayrıca duyurulacaktır.

 

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.

İçerikler