İçerikler

Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bölümler

Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürün Mesajı

Bir milyardan fazla insan nüfusuna ev sahipliği yapan Afrika kıtası; 30,370,000 km² yüz ölçümü ile dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır. Toplam 54 ülkenin yer aldığı Afrika kıtası; açlık, sefalet, kuraklık, salgın, hastalık, etnik çatışma ve şiddet olayları ile anılmasına rağmen aynı zamanda gelişmiş ülkelerin siyasi, askeri ve ekonomik olarak rekabet ettiği bir alandır.

Afrika kıtası sahip olduğu doğal kaynakları ve sağladığı ucuz iş gücü ile yabancı yatırımcıların gözdesi olmakla birlikte tarihsel süreçteki stratejik önemi nedeniyle de Türkiye’de de araştırmacılar tarafından önemli bir alan olarak görülmektedir. Bu anlamda Fenerbahçe Üniversitesi bünyesinde kurduğumuz Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Afrika kıtası; iletişim çalışmaları, kültürlerarası iletişim, stratejik iletişim, uluslararası göç, medya çalışmaları, sosyal psikoloji, uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve psikoloji disiplinleri açısından incelenecek ve ilgili çalışmalara katkı sağlayacaktır.

Merkezimiz; Afrika Çalışmaları alanında bilimsel araştırma yapma hedefi ile iletişim bilimleri, insan ve toplum bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler gibi farklı bilim dalları ile iş birliği içerisinde mevcut bilimsel çalışmaların geliştirilmesine, genişletilmesine katkı sağlayarak alanla ilgili disiplinlerarası bilgilerin üretilmesini amaçlamaktadır.

 

                                                                                                                                                         Doç. Dr. Özlem Özdemir

Tarihçe

Fenerbahçe Üniversitesi, Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 2020 yılında, “Afrika Çalışmaları Merkezi” adıyla kurulmuştur. Afrika Çalışmaları kapsamında disiplinlerarası çalışmalara ve araştırmalara katkı sağlamak amacıyla araştırma konularını genişletmektedir.

Hedefler

Afrika Çalışmaları alanında bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanda yapılan/yapılacak olan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, konferans, sempozyum, seminer düzenlemek, 

Afrika Çalışmaları alanına ilgi duyan ve bu alanda akademik çalışma yapmayı hedefleyen araştırmalar için kısa süreli sertifika programları düzenlenmek,

Afrika Çalışmaları alanında çalışmalarda bulunan diğer üniversite ve diğer kuruluşlar ile iş birliği sağlanarak ortak projeler üretmek, karşılıklı bilgi, fikir ve tecrübe aktarımını sağlamak için ilgili kuruluşlara öneride bulunmak, 

Yurt içinde de yurt dışındaki üniversite, merkez, dernek ve kuruluşlar ile ortak araştırma projeleri gerçekleştirmek ve ulusal/uluslararası olarak karşılıklı öğrenci/öğretim üyesi değişim imkanları yaratmak,

Afrika Çalışmaları alanı üzerine ulusal/uluslararası dergilerde ve kitaplarda yayınlanacak akademik araştırmalar gerçekleştirmek,

Afrika Çalışmaları alanında uzman araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri yetiştirmek,  

Fenerbahçe Üniversitesi öğrencilerinin lisans ve lisansüstü düzeyde, Afrika Çalışmaları alanında gerçekleştirecekleri proje ve tez çalışmalarına teşvik ve akademik destek sağlamak,

Afrika Çalışmaları alanında yapılan araştırma ve uygulama çalışmaları sonucunda elde edinilen bilimsel, teknik bulguları ve verileri açıklayan sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi, sözlük ve benzeri yayınlar çıkarmak,

Üniversitelerin başta İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmak üzere, Sağlık Bilimleri Fakültelerine bağlı bölümler ile ortak çalışmalar yaparak, disiplinlerarası iş birliğini arttırmaktır.

Vizyon

Merkez faaliyetleri ile lisans ve lisansüstü öğrencilerin derslerde edindikleri bilgileri, merkezin ürettiği proje ve akademik yayınlara katkı sağlayacak şekilde kullanmaları sağlanacaktır. Böylelikle henüz eğitim aşamasında iken araştırma bilincini kazanan öğrencilere ek olarak merkezin düzenleyeceği eğitim programları ile konu hakkında uzmanlaşmak isteyen profesyonel kişilere eğitimler verilerek Afrika Çalışmaları alanında uzman kişiler yetiştirilecektir.

Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimizin disiplinlerarası perspektifi ile yapacağı ortak çalışmalar, bilginin yeniden üretilmesine katkı sağlayacak ve alan hakkında akademik tartışma ortamlarının oluşturulmasına imkân tanıyarak Türkiye’de öncü bir görevi üstlenmiştir.

Merkezimizi, diğer merkezlerden ayıran araştırma ruhunu bir yaşam biçimi haline getirme misyonu da toplum sorunlarını araştıran, analiz eden, etkili ve akılcı çözümler üreten, mesleki etik ilkeler doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiren, mesleki bilgi ve becerilerini iş hayatında profesyonel bir şekilde kullanabilen araştırmacılara destek verecektir.

Misyon

Fenerbahçe Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin misyonu; Afrika Çalışmaları alanında bilimsel araştırmalar yaparak, yeni bilgi ve kuramların üretilmesini, merkez çıktılarının toplum ile paylaşılmasını sağlamaktır. Merkezimiz, araştırmaları ile üniversitemizin araştırma misyonunu da yerine getirmiş olacaktır. Merkezimiz, modern araştırmaları ile toplumu ilgilendiren sorunların çözümüne öncülük ederek, yaşamda anlam ifade eden, topluma fayda sağlayan ve yaşam kalitesini arttıran araştırmalar gerçekleştirmeyi misyon edinmiştir.

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Özlem Özdemir - İletişim Fakültesi

Doç.Dr. Arzu Kader Harmancı Seren - Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Ece Baban - İletişim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Aysun Eyrek Keskin - İletişim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Nihan Köseoğlu - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör. Ece Doğan - İletişim Fakültesi

Danışma Kurulu

Doç. Dr. Elif Başak Sarıoğlu - İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Erdal Şen - İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Serpil Başer - İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Hazar Altınbaş -  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Erhan Ayberk - İletişim Fakültesi

Haberler

Afrika Boynuzu"nun  Covid-19 Politikaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Söyleşi

Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Özlem Özdemir ile Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Nihan Köseoğlu 6 Ekim 2020  tarihinde  "Avrupa Birliği" ve "Afrika Boynuzu"nun  Covid-19 Politikaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Söyleşi”  gerçekleştirdi.

Turkey as a Humanitarian Actor in Somalia

Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Özlem Özdemir; Somali Milletvekili Said Mohamed Mohamuud Haid ve Kenya’nın başkenti Nairobi’de konuşlu Doğu Afrika Araştırma ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Abdalla Ahmed İbrahim ile 17-18 Ekim tarihleri arasında Nijerya’nın başkenti Abuja’da gerçekleştirilecek olan Afrika Konferansında “Turkey as a Humanitarian Actor in Somalia” başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Nijerya’da gerçekleşecek konferansta Özdemir, Afrika Boynuzunda bulunan Somali’nin stratejik önemi, Türkiye-Somali ilişkilerinin tarihsel boyutu, İnsani Aktör olarak Türkiye’nin Somali’ye yaptığı yardımlar ve Somali’nin COVUD-19 ile mücadelesinde Türkiye’nin desteğinin önemine vurgu yapacaktır.

Media Portrayel of Female Genital Mutalation/Cutting as a Harmful Traditional Practice

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Elif Başak Sarıoğlu; Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Özlem Özdemir ile 17-18 Ekim tarihleri arasında Nijerya’nın başkenti Abuja’da gerçekleştirilecek olan Afrika Konferansında “Media Portrayel of Female Genital Mutalation/Cutting as a Harmful Traditional Practice” başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Dünyada en az 200 milyon kız çocuğunu ya da kadını etkileyen ve yaklaşık 35 ülkede uygulanan kadın sünneti, bireylerde ömür boyu süren psikolojik travmalara ve fizyolojik etkilere yol açmaktadır. Sarıoğlu ve Özdemir, Nijerya’da gerçekleşecek konferansta, konuyu eleştirel söylem analizi açısından ele alarak medyadaki ele alınışının önemine vurgu yapacaklardır.

Uluslararası Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi

Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetleri kapsamında Doç.Dr. Özlem Özdemir, Dr.Öğretim Üyesi Nihan Köseoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Elif Başak Sarıoğlu "Uluslararası Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi” günü dolayısıyla 27 Kasım 2020 tarihinde saat 14:00’da Microsoft teams üzerinden söyleşi gerçekleştirmiştir. 

 

Kültürel İstihbarat

Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özlem Özdemir ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Başak Sarıoğlu, Dr.Yusuf Özer ile 20 Mayıs 2021 tarihinde saat 14:00'da  "Kültürel İstihbarat" konulu bir söyleşi gerçekleştirmiştir. 

 

The Last Decade of Somalia-Turkey Relations

Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özlem Özdemir ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Başak Sarıoğlu, Somali İç Güvenlik Bakanı Kıdemli Güvenlik Danışmanı Dr. Ahmed M. Hassan ile 2 Eylül  2021 tarihinde saat 14:00'da  " The Last Decade of Somalia-Turkey Relations" konulu bir konferans gerçekleştirmiştir. 

 

İstihbarat ve Güvenlik” temalı Uluslararası Güvenlik Kongresi

Doç.Dr. Özlem Özdemir; T.C. Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi‘nin 23-25 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlediği “İstihbarat ve Güvenlik” temalı Uluslararası Güvenlik Kongresi’ne “Salgın Hastalıklar Ve Terörizm Bağlamında Somali’nin Çıkmazı El Şebab” ve Tolga Tellan ile birlikte “Değişen Güvenlik Stratejisinde Sağlık ve Küresel Salgınlar” başlıklı iki bildiri ile katılmıştır.  

 

Doç. Dr. Özlem Özdemir'in Bildirisi Yayınlandı

Doç.Dr. Özlem Özdemir, Sağlık Bakanlığında görevli Tolga Tellan ile birlikte Fenerbahçe Üniversitesi’nin 30 Eylül 2021 tarihinde düzenlediği Sosyal Bilimlerde Covid-19 Çalışmaları Kongresi’ne “Küresel Pandeminin Göç Dinamikleri ve Göçmen/Mülteci Sağlığı Üzerindeki Etkilerini Tartışmak” başlıklı bildiri ile katılmıştır.

 

The Turkish Somali Partnership Associates İş Birliği

Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile The Turkish Somali Partnership Associates (TS ASSOCIATES) arasında protokol imzalandı.

 

Doç. Dr. Özlem Özdemir'in "Salgın Sürecinde Düzensiz Göçmen Botlarına Müdahele Yöntemleri" başlıklı yazısı "Covid-19 Politakaları ve Kolluk" başlıklı kitapta yayınlandı.
Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özlem Özdemir'in "Salgın Sürecinde Düzensiz Göçmen Botlarına Müdahele Yöntemleri" başlıklı yazısı "Covid-19 Politakaları ve Kolluk" başlıklı kitapta yayınlandı.

Kitaba Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Doç.Dr. Özlem Özdemir’in “Dünya’da ve Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığı” ve “Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığının Dijital Boyutu” Başlıklı Sunumları
Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM)’nun, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile ortaklaşa ve Göç İdaresi Başkanlığı ile iş birliği çerçevesinde yürüttüğü “Geri Gönderme Merkezlerinin Kapasitelerinin Desteklenmesi ve İdari Gözetime Alternatif Tedbirlerin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 17-18 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen “Koordinasyon ve İş Birliği Bölgesel Çalıştayı”na Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Özlem Özdemir “Dünya’da ve Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığı” ve “Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığının Dijital Boyutu” başlıklı iki bildiri sunmuştur. Avrupa Birliği tarafından fonlanan Çalıştay, İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı personelinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Özlem Özdemir, “Göçmen Kaçakçılığı” Konulu Bildiri Sunumu

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve  Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)’nin ortaklaşa yürüttüğü “Uluslararası Koruma ve Karma Göç Alanında Jandarma Genel Komutanlığı’nın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi-Uluslararası Koruma ve Göç Yönetimi Temel Eğitimi” kapsamında 1-3 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen programda Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Özlem Özdemir, “Göçmen Kaçakçılığı” konulu bildiri sunmuştur.  

Doç. Dr. Özlem Özdemir ve Doç. Dr. Elif Başak Sarıoğlu, Türkiye’de Sosyal Uyum Projesi'ne Katıldılar
Avrupa Birliği tarafından fonlanan, Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM)’nun desteklediği  T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı  Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü Sivil Toplum ve Yabancı Topluluklarla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Türkiye’de Sosyal Uyum Projesi’nin 7.11.2022- 10.11.2022 tarihleri arasında Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleştirilen eğitim programına Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Özdemir ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Başak Sarıoğlu katılmıştır. Programda konuşma yapan Doç. Dr. Özlem Özdemir, sahada edindiği deneyimlerinin yanısıra göç, uyum ve iletişim alanlarında katkı sağlamıştır. 

 

İletişim
cas@fbu.edu.tr

 

Haber ve Etkinlikler

Türkiye-Afrika Medya Zirvesi
Araştırma Merkezleri Toplantısı

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.